Retronat.sk
   Nákupný košík

  Zaregistrujte sa alebo prihláste a získate zľavu minimálne 10% podľa výšky objednávky!

  Košík:je prázdny
  bez DPH:0.00 €
  s DPH:0.00 €
  ARP services, s.r.o.
    Hlaváčikova 12
    84105   Bratislava
    +421 918 663 059
    +421 911 724 106
   
    Predajňa:
    VINTAGE & RETRO
    R1 Centrum, Rožňavská 1
    Bratislava

  Obchodné a reklamačné podmienky

  Všeobecné ustanovenie

  Nákup tovaru prostredníctvom nášho internetového obchodu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

  Základné obchodné podmienky.

  1. Nákup je povolený všetkým, aj neregistrovaným zákazníkom.
  2. Minimálna hodnota nákupu je 50€ (výsledná hodnota v košíku po uplatnení zliav).
  3. Bežní zákazníci (fyzické osoby alebo firmy) majú aplikované zľavy na hodnotu objednávky nasledovne:         -10% už od 50€       -15% nad 100€     a     -20% nad 200€.    
  4. Registrovaní obchodní partneri majú pridelenú zákaznícku zľavu platnú na všetky objednávky a na celý sortiment e-shopu. Zľavu nastavujeme manuálne pri potvrdení registrácie zákazníka. Pokiaľ je zľava priamo na produkte (napr. výpredaj, Black Friday a pod.), uplatní sa táto zľava. Zľavy sa nekumulujú.
  5. Zľavy sa v košíku odpočítavajú spolu za všetok tovar, pri jednotlivých položkách sú uvedené ceny pred zľavou.
  6. Osobný odber v predajni v R1 Centre v Bratislave zdarma.
  7. Platba kartou, prevodom, dobierkou, pre stálych partnerov aj po dohode (zálohová faktúra, kartou pri objednaní tovaru, hotovosť pri dodaní).

  Všeobecné obchodné podmienky (VOP) E-shopu RETRONAT.SK.


  1. PREDMET ÚPRAVY 
  2. DEFINÍCIE
  3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV
  4. KÚPNA CENA TOVARU
  5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)
  6. MIESTO DODANIA
  7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA
  8. DODANIE TOVARU
  9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
  10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
  11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
  12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  V závere VOP nájdete link na formulár pre prípad, že ste sa rozhodli na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

  1. PREDMET ÚPRAVY
  1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho, ktorým je spoločnosť ARP services, s. r. o., Hlaváčikova 12, 841 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45394814, DIČ: 2022979849, IČ DPH: SK2022979849, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo 63162/B, (ďalej len „spoločnosť ARP services“ alebo len „ARP“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez E-shop umiestnený na internetovej stránke www.retronat.sk 
  2. DEFINÍCIE
  2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.
  2.2. E-shop. E-shop je internetový obchod spoločnosti ARP umiestnený na internetovej stránke www.retronat.sk/ umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného ARP na uvedenej stránke. E-shop je prioritne určený na veľkoobchodný predaj tovaru - B2B.
  2.3. Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formulára obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia je nevyhnutnou podmienkou nákupu na E-shope.
  2.4. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-shop a uzavrieť s ARP kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez E-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti ARP. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.
  2.5. Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.
  2.6. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.
  2.7. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.retronat.sk/ , ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, kód tovaru, označenie výrobcu atď.) a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.retronat.sk/ . Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú najmä bytové a osobné doplnky a dekorácie.
  3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV
  3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť ARP dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomného potvrdenia zo strany spoločnosti ARP a dojednania podmienok dodania tovaru. Pokiaľ je dojednaná zálohová platba, je platba jednou z podmienok uzavretia kúpnej zmluvy.
  3.2. Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti ARP. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke  www.retronat.sk/ a jeho odoslaním cez E-shop.
  3.3. Objednávka obsahuje tiež:
  1. vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
  2. vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy,
  3. udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti ARP, a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, že tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami v týchto VOP,
  4. vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.
  3.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:
  1. odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany ARP,
  2. márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na prijatie návrhu a dojednanie podmienok dodania.
  3. nezaplatením dojednanej zálohovej platby alebo kúpnej ceny v dojednanom termíne
  3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti ARP adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť ARP potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma a dojednanie podmienok dodania. Automatické doručenie objednávky na e-mail prevádzkovateľa nie je ešte prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia akceptácie objednávky kupujúcemu na E-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti ARP neznamenajú prijatie návrhu.
  3.6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Spoločnosť ARP je oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.
  3.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu. Pokiaľ je dojednaná zálohová platba, je platba jednou z podmienok uzavretia kúpnej zmluvy. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok ARP dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a dojednaným spôsobom zaplatiť kúpnu cenu a prepravné.
  3.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti ARP. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je spoločnosť ARP povinná prijať.
  4. KÚPNA CENA TOVARU
  4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany ARP. Kúpna cena tovaru je štandardne uvedená bez DPH a je stanovená v mene Euro.
  4.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu ARP do miesta dodania. Náklady prepravy sú ku kúpnej cene tovaru prirátané vo faktúre v dojednanej výške.
  4.3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, príp. do termínu platnosti akcie, pokiaľ pri konkrétnej akcii nie je uvedené inak.
  4.4. Po uzavretí  Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť výslednú kúpnu cenu, (kúpna cena tovaru + náklady na dopravu tovaru a platbu), spoločnosti ARP a to:  4.4.1. Pred dodaním tovaru: online platobnou kartou alebo  bankovým prevodom – úhradou zálohovej faktúry na účet spoločnosti ARP services, IBAN: SK7009000000000634717855   4.4.2. Pri dodaní tovaru kuriérom  alebo pri vlastnom odbere v hotovosti alebo platobnou kartou ak bolo dojednané. 
  4.5. Záväzok kupujúceho zaplatiť výslednú kúpnu cenu je splnený momentom jej pripísania na účet spoločnosti ARP alebo prebratia platby kuriérom pri dobierke či hotovosti na prevádzke predávajúceho. Pri platbe na účet spoločnosti ARP sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.
  5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)
  5.1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť ARP povinná dodať kupujúcemu tovar, je uvedená v potvrdení objednávky alebo dohode s kupujúcim. Pokiaľ nie je tovar na sklade v SR, zaväzuje sa spoločnosť ARP dodať tovar kupujúcemu najneskôr v lehote 2-4 týždňov od potvrdenia objednávky. Tovar na sklade v SR je zvyčajne doručený do 3 pracovných dní v rámci BA a okolí a do 5 prac. dní do iných miest.
  5.2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.
  5.3. Od pripísania výslednej kúpnej ceny na účet spoločnosti ARP začína dodacia lehota plynúť za podmienky, že kupujúci pri platení bankovým prevodom uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho. 
  6. MIESTO DODANIA
  6.1. Miestom dodanie je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke alebo dojednal s predávajúcim ako miesto dodania a spoločnosť ARP ju ako miesto dodania potvrdila.
  7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA
  7.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania alebo pri dojednávaní podmienok dodávky.
  7.2. Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú:

  1. Osobný odber v Bratislave, zdarma.
  2. Preprava kuriérom prepravnej spoločnosti alebo vozidlom predávajúceho po vzájomnej dohode.

  7.3. Informácia o cene prepravy (prepravné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je uvedená  pri konkrétnom druhu prepravy tovaru alebo dojednaná individuálne.
  8. DODANIE TOVARU
  8.1. Záväzok spoločnosti ARP dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Spolu s dodacím listom obdrží kupujúci daňový doklad (faktúru), ktorý zároveň slúži ako záručný list.
  8.2. Záväzok spoločnosti ARP dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť ARP bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti ARP.
  8.3. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti ARP späť, je spoločnosť ARP oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.
  8.4. Reklamáciu podáva Odosielateľ alebo Príjemca Zásielky spoločnosti ARP vždy písomne. Príjemca je povinný pri prevzatí Zásielky riadne si ju prezrieť. Pri zrejmých poškodeniach povrchu obalu Zásielky, prípadne zjavného vnútorného poškodenia alebo straty časti obsahu, toto poškodenie alebo stratu ohlásiť spoločnosti ARP.  O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej strate obsahu Zásielky musí byť ihneď spísaný škodový protokol.
  8.5. Nahlásenie oneskoreného dodania Zásielky, poškodenia alebo úbytku zo Zásielky podáva Odosielateľ alebo Príjemca spoločnosti písomne, najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dodaní Zásielky. V prípade neskoršieho nahlásenia vady uvedenej v predchádzajúcej vete nie je možné uplatniť reklamáciu.
  8.6. Príjemca je povinný v prípade poškodenia alebo zničenia Zásielky uschovať pôvodné balenie Zásielky k nahliadnutiu prepravcu a k zhotoveniu fotodokumentácie.
  9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
  9.1. Spoločnosť ARP zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov (pre firmy 12 mesiacov) a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záručný list slúži účtovný doklad.
  9.2. Podrobnosti o právach kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.
  10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
  10.1. Dokiaľ nebolo objednávateľovi doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu 10.1. spoločnosť AMP Group vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.
  10.2. V prípade odstúpenia od zmluvy do expedície tovaru neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky.
  10.3. V zmysle §12 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. a tiež neskoršieho zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je kupujúci, ak je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Avšak v zmysle § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
  1. predaj tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;
  2. predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia
  3. predaj novín, časopisov a periodickej tlače
  10.4. V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali vo forme vyplneného nižšie uvedeného formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom pošty alebo elektronickej pošty.  V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. nižšie uvádzame aj poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
  Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku nájdete na konci VOP.
  Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy:
  10.5. Včasné odstúpenie v zmysle bodu 10.2. a 10.3. je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené spoločnosti ARP. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
  10.6. Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť ARP povinná:
  1. prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať alebo inak doručiť tovar na adresu: ARP, prevádzka Retronat, R1 Centum, Rožňavská 1, 831 04 Bratislava, Slovenská republika po vzájomnej dohode . Odporúčame Vám  tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou alebo kuriérom. ARP upozorňuje kupujúceho, že tovar zaslaný dobierkou neprevezme. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Do balíka je kupujúci povinný priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý dostal s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.
  2. vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru.
  10.7. ARP si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru. V prípade vrátenia poškodeného tovaru spoločnosť ARP vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti ARP na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti ARP kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
  10.8. Spoločnosť ARP je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
  1. ak pri platbe na účet spoločnosti ARP kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky,
  2. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti ARP,
  3. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní,
  4. ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti ARP, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť ARP schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach ARP inak ho zaobstarať,
  5. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť ARP tovar nakupuje.
  10.9. Odstúpenie ARP od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme E-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti ARP kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
  10.10. Odstúpenie ARP od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti ARP na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.
  10.11. Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je spoločnosť ARP oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.
  11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  11.1. Odoslanie objednávky cez E-shop ARP je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
  11.2. ARP spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. ARP zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).
  11.3. ARP spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.
  11.4. V prípade, ak objednávateľ pri registrácii alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií ARP, bude mu ich ARP zasielať na emailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru uviedol. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať elektronickou poštou na adrese info@retronat.sk.
  11.5. ARP ubezpečuje kupujúceho, že jeho osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytne tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (kuriérske spoločnosti a pod.) a jeho administratívnom vybavení. ARP však dáva do pozornosti, že e-mailovú adresu kupujúceho, ktorá zásadne nestačí na identifikáciu osoby, poskytuje subjektom, ktoré prevádzkujú webové portály heureka.sk, najnakup.sk a pricemania.sk slúžiace na porovnanie cien tovarov poskytovaných v rôznych obchodoch a E-shopoch. E-mailová adresa je im poskytnutá za účelom preskúmania spokojnosti zákazníka s vybavením objednávky zadanej cez E-shop ARP. Preskúmanie spokojnosti kupujúceho sa realizuje tak, že osoba prevádzkujúca webový portál na porovnanie cien môže ale nemusí kupujúcemu zaslať krátky hodnotiaci dotazník, ktorý kupujúci môže alebo nemusí vyplniť. Hodnotenie kupujúceho sa následne prejaví v hodnotení E-shopu ARP uvedenom na príslušnom porovnávacom portáli. Zaslaním objednávky kupujúci súhlasí s takýmto poskytnutím e-mailovej adresy uvedeným subjektom. ARP prehlasuje, že všetky osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi kupujúceho sú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi. Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadáva kupujúci všetky svoje údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a ARP neprichádza s platobnými údajmi kupujúceho do styku. ARP dostane len informáciu o úspešnosti transakcie od prevádzkovateľa platobnej brány.
  11.6. Účelom spracúvania osobných údajov je:
  1. Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
  2. Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,
  3. Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,
  4. Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom E-shopu,
  5. Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,
  6. Zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.
  12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP
  12.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 27.3.2019.
  12.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stráne www.retronat.sk
  12.3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
  12.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
  Formulár na odstúpenie od zmluvy vo Worde si stiahnete tu.

   
  Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.